Digital signering av bolagsärenden (fullmaktsärenden)

För de bolagsrättsliga dokumenten i VQ Legal finns det möjlighet att välja att handlägga ärenden som s k fullmaktsärenden som möjliggör digital underskrift med hjälp av BankID av samtliga dokument och därefter vidare hantering av ett ombud såsom t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB.

Detta val görs genom att du besvarar frågan på första sidan i ärendets frågeformulär om du vill handlägga ärendet som ett fullmaktsärende med ”Ja”:

 

När du väljer detta alternativ för ditt ärende kan du låta samtliga dokument signeras digitalt med BankID och sedan skicka alltsammans via mail till Bolagsrätt Sundsvall AB. Bolagsrätt Sundsvall AB ansvarar då för det sista steget med att lämna in anmälan till Bolagsverket. Dessutom är det då möjligt för Bolagsrätt Sundsvall AB att göra nödvändiga småjusteringar såsom adressändringar m.m. utan att behöva gå tillbaka och ändra i de ursprungliga dokumenten.

 

Detta möjliggörs på följande sätt:

1. En fullmakt för att anmäla ärendet återfinns i styrelsens beslut eller beslutsförslag:

 

2. Om det krävs att vissa uppgifter i en anmälan till Bolagsverket måste försäkras på heder och samvete återfinns en skrivning om detta i utkastet till anmälan. som undertecknas av företrädarna för bolaget. Där framgår även ombudets fullmakt.

 

3. Med hjälp av fullmakten i beslutet samt en underfullmakt till ombudet får ombudet (t.ex. Bolagsrätt Sundsvall AB) rätt att ge in handlingarna till Bolagsverket. För att skapa underfullmakten räcker det med ett instruktionsmail till aktuell person på Bolagsrätt Sundsvall AB (eller annat ombud).

4. Vid ingivandet krävs en kopia av utkast till anmälan med försäkran undertecknad med BankID av VD eller ledamot. Bolagsrätt Sundsvall AB (eller annat ombud) upprättar därefter en egen identisk anmälan och anmäler ärendet till Bolagsverket. Ombudet måste lägga med bestyrkta kopior av fullmakterna, eller en avskrift av dessa (som i sådant fall måste innehålla personnumret till den som får fullmakten och datumet den är given).

5. Bolagsrätt Sundsvall AB (eller annat ombud) kan därefter göra eventuella småjusteringar som därefter kan behövas utan att den ursprungliga dokumentationen behöver ändras och undertecknas på nytt av bolaget.

 

Möjligheten att hantera ärenden som fullmaktsärenden har lagts till för samtliga ärendepaket i VQ Legal som kräver anmälan till Bolagsverket och där bolaget kan lämna intyg via fullmakt (utan specifikt formaliakrav för att styrelsen ska lämna intyg). För frågor och mer information kan Bolagsrätt Sundsvall AB kontaktas direkt. Kontaktuppgifter Bolagsrätt Sundsvall »